Podmínky používání:

1. Tato pravidla a všeobecné právní podmínky pro využívání služeb jsou závazné pro všechny uživatele serveru joysite.cz, včetně autorů, kteří na serveru joysite.cz ukládají a zpřístupňují jakýkoliv obsah.

2. Každý uživatel serveru vyslovuje s těmito Podmínkami svůj souhlas, a to při své registraci a při používaní služeb serveru joysite.cz

3. Každý uživatel serveru joysite.cz je povinen dodržovat použitelné obecně závazné právní předpisy a to zejména předpisy platné na území České republiky, a to nejenom, autorského zákona, zákona o ochraně osobních údajů, trestního zákona, zákona o reklamě a je si vědom své právní odpovědnosti za jejich porušení.

4. Provozovatel poskytuje uvedené služby každému zaregistrovanému uživateli bezplatně, na základě registrace a vyslovení souhlasu s těmito všeobecnými podmínkami.

5. Uživatel bere na vědomí, že registrací a vyslovením souhlasu se všeobecnými podmínkami, souhlasí s použitím svých záznamů (zvukových, zvukově-obrazových, obrazových, textových) na jakékoliv rozšiřování, veřejný přenos a veřejné vystavení třetí osobou, a to v neomezeném rozsahu, bez časového omezení a bezplatně.

6. Uživatel nesmí sdělovat nevyžádaná obchodní sdělení jiným uživatelům serveru, a to ani v komentářích či v příspěvcích, jež umístí na adrese joysite.cz.

7. Uživatel je povinen zdržet se jakéhokoli jednání, jímž by ohrožoval, mařil nebo zasahoval do řádného chodu serveru, ohrožoval jeho bezpečnost či získával osobní údaje o jiných uživatelích.

8. Uživatel je povinen zdržet se jakýchkoli zásahů do autorských práv k dílům umístěným na joysite.cz. Jakékoliv díla třetích osob nesmí šířit bez souhlasu jejich autorů nebo nositelů autorských práv.

9. Autor nesmí v záznamech, materiálech nebo informacích, jež ukládá na joysite.cz šířit jakoukoli placenou či neplacenou reklamu na své výrobky, služby nebo činnost bez povolení provozovatele.

10. Uživatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že odpovídá za škody nebo jiné újmy způsobené postupem uživatele v rozporu s těmito pravidly a podmínkami.

11. V případě, že se uživatel dopustí jednání, jež je v rozporu s těmito pravidly a podmínkami, je provozovatel oprávněn po předchozím upozornění uživatele jednostranně s okamžitou platností ukončit vztah mezi uživatelem a provozovatelem, na základě kterého provozovatel poskytuje uživateli volný prostor za těchto podmínek a pravidel.

12. Provozovatel není povinen poskytovat služby neomezeně a neodpovídá uživateli za nedostupnost, ani za pomalé připojení k internetu.

13. Provozovatel není povinen zálohovat data, která uživatel zde umísťuje. Provozovatel neodpovídá za zničení, ztrátu nebo odstranění dat, která uživatel zde ukládá.

14. Provozovatel je oprávněn kdykoliv, podle svého uvážení, odstranit uložená data (soubory a jiné informace) bez nároku uživatele na úplatu nebo odškodnění.

15. Autor nesmí ukládat opakovaně stejný obsah, který již na server joysite.cz uložil. Jestliže provozovatel takovou skutečnost zjistí, je oprávněn duplicitní příspěvky odstranit.

16. Provozovatel je oprávněn odstranit příspěvky uživatele ve špatné kvalitě (tj. špatně viditelné, rozmazané, rozrastrované apod.), a to i bez předchozího upozornění uživatele.

17. Uživatel je povinen při zaregistrování se na server joysite.cz uvést pravdivé údaje. Uživatel odpovídá za pravdivost údajů, které poskytnul provozovateli při registraci.

18. Provozovatel je oprávněn kdykoli i bez uvedení důvodu po předchozím upozornění ukončit poskytování služby podle těchto podmínek a pravidel neomezenému okruhu uživatelů nebo i jednotlivému uživateli podle vlastního uvážení.

19. Provozovatel je oprávněn kdykoli dle vlastního uvážení změnit nebo upravit nebo pozastavit kteroukoli poskytovanou službu, a to i bez předchozího upozornění.

20. Provozovatel je oprávněn změnit tato pravidla a podmínky dle vlastního uvážení, přičemž je povinen upozornit uživatele na změnu pravidel oznámením na hlavní stránce joysite.cz po dobu minimálně 14 dnů.

21. Tato pravidla a podmínky se řídí právním řádem České republiky.